مشخصات
افراد معاف از آزمون کتبی (ارائه مستندات هنگام مصاحبه الزامی است)
مشخصات
تحصیلات حوزوی
نام دو نفر از اساتیدی که در درس ایشان شرکت کرده اید و شما را کاملا می شناسند.
نام دو نفر از دوستانی که با آنها مباحثه داشته اید.