مشخصات
تحصیلات حوزوی
نام دو نفر از اساتیدی که در درس ایشان شرکت کرده اید و شما را کاملا می شناسند.
نام دو نفر از دوستانی که با آنها مباحثه داشته اید.
برای دریافت منابع آزمون و دفترچه ورودی آزمون از این قسمت اقدام بفرمایید